Om oss

Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på tolv orter i landet.

Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Följ oss på:

KONTAKT & INFO

Luckan i Sydösterbotten

KRISTINESTAD må, ons – fre 9-16
NÄRPES tisdagar 12-16
KASKÖ (vid specifika evenemang)
På lördagar och söndagar har vi stängt!

Adress: Rådhusgatan 2B, 64100 Kristinestad.
Stadsbiblioteket i Närpes, Kyrkvägen 2, NÄRPES

INFORMATÖR

Kaj Irjala
Tel: +358 44 750 3231
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]

FAKTURERINGSADRESS

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/KulturÖsterbotten
PB 107, 65101 VASA
Vår beställarkod 8806 skall vara med i varje faktura!

VÄLKOMMEN OCH HÄLSA PÅ!

Vi finns för alla i Kristinestad, Kaskö och Närpes och upprätthålls av KulturÖsterbotten, som är en av tre enheter vid samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK)
Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på tretton orter i landet. Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder ett brett utbud av kulturverksamheter för alla åldrar och har även specifika satsningar för invandrare.

Luckan i Sydösterbotten grundades 2009.

KulturÖsterbotten vid samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är Luckans huvudman. För delfinansiering av Luckans verksamhet har understöd erhållits från Svenska Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Geselius fond, Svensk-Österbottniska samfundet, Föreningen Konstsamfundet, William Thurings stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Närpes samt Sparbanksstiftelsen i Kristinestad.

Vi förmedlar finlandssvensk, lokal litteratur och musik samt biljetter till lokala och riksomfattande kulturevenemang. Luckan har NetTickets biljettsystem. Våra hyllor är fyllda av bra och gratis finlandssvenskt material: broschyrer och tidningar. Luckan-Veckan hålls i början av juni varje år, Luckan är den lokala arrangören även för Svenska Veckan i början av november. Svenska Finlands folkting är huvudarrangören och det största evenemanget på svenska ordnas redan på 15 orter i Finland!
Luckans många egna evenemang (32 st år 2016), bl.a. författarbesök, föreläsningar, lunchkonserter, berättarkvällar och barnevenemang är populära!

Luckans syfte och uppdrag

Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svenskservice med beaktande av grupper med särskilda behov. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida information, producera tjänster, ordna rådgivning, utbildningar och evenemang med inriktning på samhälle och kultur samt annan verksamhet som främjar föreningens syfte.
Föreningen förverkligar region- och gränsöverskridande kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet under varumärket Luckan i samverkan med sina medlemmar och andra samarbetsparter.

Luckan har definierat följande värderingar som genomsyrar föreningens verksamhet: 

Svensk service. Luckan verkar för att underlätta/möjliggöra svensk service i vardagen med betoning på information och vägledning, integration och kultur. 

Kunden i fokus. Luckan betjänar sina kunder med deras behov och intressen i fokus. Luckan tar aktivt hänsyn till målgruppens önskemål och utvecklar och anpassar sin verksamhet i enlighet med deras behov särskilt med beaktande av det svenska. 

Mångfald och likabehandling. Luckan värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Luckan värnar om kundens integritet i alla situationer. 

Öppenheten som genomsyrar Luckans verksamhet syns i form av växelverkan, koordinering, aktivt deltagande, samarbete och nätverksbildning. Med öppenhet avses vidare transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet för Luckans många finansiärer, understödare och intressenter. Luckan utgör en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Kunder och organisationer skall uppfatta Luckan som ett rum som är öppet för alla och som är lättillgängligt. 

Samhällsansvar, hållbarhet och ekonomisk trygghet. Ett hållbart samhällsansvar genomsyrar verksamheterna. Luckan strävar efter att ha en ekonomi som står på en stadig grund. Resurserna används på ett effektivt, genomtänkt sätt med tanke på miljö och klimat. 

Utvecklingsanda. Luckan fokuserar på att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, att reagera på förändringar i samhället, att hitta nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper. Luckan fokuserar också på att utveckla nya nischer och verksamhetsformer. 

Nio kriterier för brukande av märket Luckan:

  1. Luckan är ett svenskspråkigt informations- och kulturcentrum.
  2. Luckan är en fysisk plats, ett center, som kunder kan besöka och som har öppet fem dagar i veckan, minst 20 timmar/vecka, med tillräcklig personal som står till tjänst samt en ansvarig person som har hand om Luckan . Dessutom skall Luckan kunna kontaktas via telefon och internet.
  3. Luckan ska främja service på svenska i form av informationsförmedling och stöda kulturfältet både i (den fysiska) Luckan och i virtuell form.
  4. Luckan förmedlar information om utbudet av svenskspråkig service och verksamhet, men kan samtidigt satsa särskilt på vissa områden, t.ex. på information till ungdomar och invandrarservice.
  5. Luckan kan fungera (i icke-vinstbringande syfte) som förmedlare av biljetter, produkter och tjänster som främjar svenskspråkig verksamhet.
  6. Luckan fungerar som kulturfacilitator / producent utgående från Luckornas resurser och behov.
  7. Luckan kan fungera som projektadministratör för regionala och riksomfattande utvecklingsprojekt.
  8. Luckan förbinder sig att värna om det gemensamma varumärket. Arbetstagare i Luckan bör ha @luckanadresser.
  9. För att kunna kalla sig Luckan bör verksamhetsledaren medverka i utformningen av den årliga gemensamma verksamhetsplanen.